ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΚΡΑΝΗΣ, Χ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. (2003)
Γεωλογική Χαρτογράφηση: Μέρος Α – Γεωλογικοί χάρτες.

ΛΟΖΙΟΣ, Σ., ΣΟΥΚΗΣ, Κ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (2016)
Γεωλογική Χαρτογράφηση – Γεωλογία Υπαίθρου. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

ΕΥΕΛΠΙΔΟΥ, Ν., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (2016)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. & ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. (1994): Υδρογεωλογικές και γεωτεχνικές συνθήκες Κεντρικής περιοχής Αθηνών. 7ο Συνέδριο της Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., Δελτίο Ελλην. Γεωλ. Εταιρ. ΧΧΧ/4, 367-380.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1993): Επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων με χρήση Γ.Π.Σ.: Σύνθεση γεωλογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών, κλπ. χαρτών. Ειδική Επιστημονική Συνεδρία Επιτροπής Τεκτονικής Γεωλογίας Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., Tόμος πρακτικών, σελ. 36-39.

ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ., ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Γ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1995): Ανάλυση των κύριων φυσικών παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση πλημμυρών στο ανατολικό τμήμα των Αθηνών και προτάσεις αντιμετώπισής τους. 2ο Εθνικό Συνέδριο ″Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες″, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.), Έκδοση Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 123-130.

ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. ΚΟΥΚΗΣ, Γ., ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ, Α., ΣΕΡΕΛΗΣ, Κ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1997). Ο Ιγνιμβρίτης της Λέσβου: Ένα παραδοσιακό υλικό με πολλαπλές χρήσεις. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, 1, 137-144.

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΣΟΥΚΗΣ, Κ., ΛΟΖΙΟΣ, Σ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1999). Χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) στον αντισεισμικό σχεδιασμό και την οργάνωση του Δήμου Χαλανδρίου. 5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, 239-247.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. & ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. (2002). Η μορφοτεκτονική δομή της Αττικής. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Τόμος Ι, 1-8.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (2002). Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του λεκανοπέδιου Αθηνών. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Τόμος ΙΙ, 311-318.

ROZOS, D., MIGIROU, M., ANTONIOU, B. & MIGIROS, G. (2006): The use of red soil formations as contraction materials. A case from Attica, Greece. ELU-ULS Geotechnique, vol. 1, p.127-136.

STOURNARAS, G., MIGIROS, G., STAMATIS, G., EVELPIDOU, N-N, BOTSIALAS, K., ANTONIOU, B., VASSILAKIS, E. (2007). The fractured rocks in Hellas. Groundwater in fractured rocks, Ed. J. Krasny and J. Sharp, Publ. Taylor & Francis, Balkema, 133-149.

MIGIROS, G., STOURNARAS, G., STAMATIS, G., EVELPIDOU, N., BOTSIALAS, C., ANTONIOU, V. & VASSILAKIS, E. (2008). Geological and tectonic study of the fissured rocks of the Hellenides and their hydrogeological pattern. 8th International Hydrogeological Congress of Greece – 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology, VI, 67-94, Athens.

BATHRELLOS, G., ANTONIOU, V. & SKILODIMOU, H. (2009). Morphotectonic characteristics of Lefkas Island during the Quaternary (Ionian Sea, Greece). Geologica Balcanica, 38, 1-3, Dec. 2009, 23-33, Sofia.

NOMIKOU, P., CROFF BELL, K., BEJELOU, K., PARKS, M., ANTONIOU, V. (2012). Rov Exploration of Santorini Caldera, Greece. Proc. 10th Symp. Ocean. & Fisheries, Athens, 2012, e-book.

NOMIKOU, P., ANTONIOU, V., BEJELOU, K., STATHOPOULOU, E., VLASOPOULOS, O. (2012). Observations of degassing phenomena of shallow environment in Riva Port, Thirassia (Santorini). Proc. 10th Symp. Ocean. & Fisheries, Athens, 2012, e-book.

EVELPIDOU, N. & ANTONIOU, V. (2012). Modeling runoff erosion. Chapter in Runoff erosion book. Editors: Evelpidou N., Cordier St., Merino A., Figuireido T., Centeri C., Runoff erosion, 10-36, e-book.

ANTONIOU, V. & EVELPIDOU, N. (2012). Runoff erosion in Mediterranean area. Chapter in Runoff erosion book. Editors: Evelpidou N., Cordier St., Merino A., Figuireido T., Centeri C., Runoff erosion, 232-243, e-book.

DIMOU, Α., VASSILAKIS, E., ANTONIOU, V. & EVELPIDOU, Ν. (2014). An assessment of the coastal erosion at Marathon, east Attica (Greece)”, 10th Intern. Congress of the Hellenic Geographical Society, Thessaloniki, Greece.

ANTONIOU, V., LAPPAS, S., LEOUSSIS, C. & NOMIKOU, P. (2017). Landslide Risk Assessment of the Santorini Volcanic Group. In Proceedings of the 3rd International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management – Volume 1: GISTAM, ISBN 978-989-758-252-3, pages 131-141. DOI: 10.5220/0006385801310141

ANTONIOU, V., ANDREADAKIS, E., MAVROULIS, S., SPYROU, N.-I., SKOURTSOS, E., LEKKAS E. & CARYDIS, P. (2017). Post-earthquake rapid assessment using Unmanned Aircraft Systems (UAS) and GIS online applications: the case of Vrissa settlement after the 2017 June 12, Mw 6.3 Lesvos earthquake (North Aegean Sea, Greece). Proceedings of the 8th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA DAYS 2017), Editors: Clark, K.J., Upton, P., Langridge, R., Kelly, K., Hammond, K, GNS Science Miscellaneous Series 110, 22-25, New Zealand.

LEKKAS, E., MAVROULIS, S., SKOURTSOS, E., ANDREADAKIS, E., ANTONIOU, V. KRANIS, Ch., SOUKIS, K., LOZIOS, S. & ALEXOUDI, V. (2017). Earthquake environmental effects induced by the 2017 June 12, Mw 6.3 Lesvos (North Aegean Sea, Greece) earthquake. Proceedings of the 8th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA DAYS 2017), Editors: Clark, K.J., Upton, P., Langridge, R., Kelly, K., Hammond, K, GNS Science Miscellaneous Series 110, 232-235, New Zealand.

LEKKAS, E., CARYDIS, P., SKOURTSOS, E., MAVROULIS, S., ANDREADAKIS, E., ANTONIOU, V., & SPYROU, N.-I. (2017). Factors controlling the distribution of building damage in the traditional Vrissa settlement induced by the 2017 June 12, Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean Sea, Greece) earthquake. Proceedings of the 8th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA DAYS 2017), Editors: Clark, K.J., Upton, P., Langridge, R., Kelly, K., Hammond, K, GNS Science Miscellaneous Series 110, 236-239, New Zealand.

PAPADIMITRIOU, P., KASSARAS, I., KAVIRIS, G., TSELENTIS, G.-A, VOULGARIS, N., LEKKAS, E., CHOULIARAS, G., EVANGELIDIS, C., PAVLOU, K., KAPETANIDIS, V., KARAKONSTANTIS, A., KAZANTZIDOU-FIRTINIDOU, D., FOUNTOULAKIS, I., MILLAS, C., SPINGOS, I., ASPIOTIS, T., MOUMOULIDOU, A., SKOURTSOS, E., ANTONIOU, V., ANDREADAKIS, E., MAVROULIS, S. & KLEANTHI, M. (2018). The 12th June 2017 Mw = 6.3 Lesvos earthquake from detailed seismological observations. Journal of Geodynamics, vol. 115, April 2018, 23-42, https://doi.org/10.1016/j.jog.2018.01.009.

ANTONIOU, V., NOMIKOU P.,, BARDOULI, P., LAMPRIDOU, D., IOANNOU, Th., KALISPERAKIS, I., STENTOUMIS, Ch., WHITWORTH, M., KROKOS, M. & RAGIA, L. (2018). An Interactive Story Map for the Methana Volcanic Peninsula. In Proceedings of the 4th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management (GISTAM 2018), pages 68-78, ISBN: 978-989-758-294-3.

MAVROULIS, S., ANDREADAKIS, E., SPYROU, N.-I., ANTONIOU, V., SKOURTSOS, E., CARYDIS, P. & LEKKAS, E. (2018). Damage Distribution of the June 2017 Mw 6.3 Lesvos (North Aegean Sea, Greece) Earthquake and EMS-98 Application to the Traditional Settlement of Vrissa. Proceedings of the 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, June 18-21, Paper ID: 11778.

ANTONIOU, V., MAVROULIS, S., SPYROU, N-I., BARDOULI, P., ANDREADAKIS, E., SKOURTSOS, E., KAVIRIS, G., SAKKAS, V., CARYDIS, P. & LEKKAS, E. (2018). Storytelling Technologies for Dissemination of Scientific Information of Natural Disasters: The June 12, 2017, Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean, Greece) earthquake story map. 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 10-13, 25–27 June 2018, Possidi, Greece.

STEFA, E., NOMIKOU, P., LOZIOS, S., ANTONIOU, V., SKOLIDIS, A. & PAPOULIA, J. (2018). Morphotectonic analysis of Northern Evoikos Gulf. 9th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA), 271-274, 25–27 June 2018, Possidi, Greece.

ANTONIOU, V.; RAGIA, L.; NOMIKOU, P.; BARDOULI, P.; LAMPRIDOU, D.; IOANNOU, T.; KALISPERAKIS, I.; STENTOUMIS, C. (2018). Creating a Story Map Using Geographic Information Systems to Explore Geomorphology and History of Methana Peninsula. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2018, 7, 484.

ANTONIOU, V. & VASSILAKIS, E. (2019). Diffusion of Geo-Environmental Datasets through Online Interactive and Real-Time Applications. Case Study:The Natura GR2440006 Protected Area. Annals of Geographical Studies, Volume 2, Issue 1, 8-16.

MAVROULIS, S., ANDREADAKIS, E., SPYROU, N.-I., ANTONIOU, V., SKOURTSOS, E., PAPADIMITRIOU, P., KASSARAS, I., KAVIRIS, G., TSELENTIS, G.-A., VOULGARIS, N., CARYDIS, P., LEKKAS, E. (2019). UAV and GIS based rapid earthquake-induced building damage assessment and methodology for EMS-98 isoseismal map drawing: The June 12, 2017 Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean, Greece) earthquake. International Journal of Disaster Risk Reduction. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101169.

E. Skourtsos, S. Lozios, K. Soukis, B. Antoniou, E. Andreadakis, S. Mavroulis, Ch. Filis, N.-I. Spyrou, I., Lialiaris, V. Alexoudi, N. Voulgaris, E. Lekkas (2019). Landslides induced by the 2017 Lesvos (North Eastern Aegean Sea) earthquake and engineering measures for landslide disaster mitigation. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7 Ext. Abs. GSG2019-330, Athens, 22-24 May, 2019, p. 564-565.

Christos Filis, Nikolaos Karalemas, Emmanuel Skourtsos, Haralambos Kranis, Stelios Lozios, Varvara Antoniou, Michael Diakakis, Spyridon Mavroulis, George Danamos, Emmanuel Vasilakis, George Mallinis, Ioannis Lialiaris, Eythimios Lekkas (2019). Geo-environmental impact on the aquifer systems of the wider fire-affected area (August 2017) on Kythira Island, Greece. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7 Ext. Abs. GSG2019-351, Athens, 22-24 May, 2019, p. 661.

V. Antoniou, P. Nomikou, E. Zafeirakopoulou, P. Bardouli, T. Ioannou (2019). Geo-biodiversity and cultural environment of Nisyros volcano. 15th International Congress of the Geological Society of Greece, Sp. Pub. 7 Ext. Abs. GSG2019-195, Athens, 22-24 May, 2019, p. 716-717.

Krokos M., Bonali F. L., Vitello F., Antoniou V., Becciani U., Russo E., Marchese F., Fallati L., Nomikou P., Kearl M., Sciacca E., Malcolm W. (2019): Workflows for Virtual Reality Visualisation and Navigation Scenarios in Earth Sciences. In Proceedings of the 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management – Volume 1: GISTAM, 297-304.

Antoniou V., Nomikou P., Bardouli P., Sorotou P., Bonali F. L., Ragia L. and Metaxas A. (2019): The Story Map for Metaxa Mine (Santorini, Greece): A Unique Site Where History and Volcanology Meet Each Other. In Proceedings of the 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management – Volume 1: GISTAM. , 212-219.

Lozios S., Soukis K. and Antoniou V. (2019). A guide to lithostratigraphy and structural inventory of the Cycladic Blueschist Unit rocks of NE Attica (Greece). Journal of the VIRTUAL EXPLORER, Electonic Edition, ISSN 1441-8142, volume 50, Paper 3, DOI: 10.3809/jvirtex.2016.08691, In: (Eds) Adamantios Kilias and Stylianod Lozios, Geological field trips in the Hellenides, 2019.

ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ., ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. & ΜΟΥΛΑΣ, Ι. (1992): Σύνθεση γεωλογικών χαρτών με χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων: Γεωλογικοί χάρτες περιοχών Κόζιακα και Καρδίτσας. 4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας, Poster.

MIGIROS, G., PAVLOPOULOS, A., PARCHARIDIS, I. & ANTONIOU, B. (1995). Recognition of the Geodynamic evolution of central and northern Greece by using remote sensing and G.I.S.. EUG VIII, Volume of Abstracts, p. 174.

MIGIROS, G., ROZOS, D. & ANTONIOU, B. (1997). The contribution of remote sensing technics to the compilation of engineering geological map for urban planning and development of Eastern Attica, Greece. Engineering Geology and the Environment (IAEG), Abstract.

ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΒΑΣ. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΒΑΡ. (2004). Η γεωλογική δομή του Βερμίου. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Εκτεταμένη Περίληψη, 162σ.
ANTONIOU, V. & NOMIKOU, P. (2012). Bathymetric data analysis in Santorini caldera (Greece). ESRI International User Conference 2012, Poster.

NOMIKOU, P., CROFF BELL K., CAREY S., BEJELOU, K., PARKS, M. & ANTONIOU, V. (2012). Submarine Volcanic Morphology of Santorini Caldera, Greece. Vol.14, EGU2012-6053, 22-27 April, Vienna 2012. http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/EGU2012-6053.pdf (ανάκτηση 5/7/2017).

Antoniou V., Georgoudi G., Lappas S., Leoussis Ch., Soultati G., Nomikou P. (2015): Landslides Risk Assessment of Santorini Complex. International Workshop “The Volcanic and Geodynamic Field of the South Aegean”, Santrorini 20-22 May 2015.

LEKKAS, E., ANDREADAKIS, E., NOMIKOU, P., ANTONIOU, V., KAPOURANI, E. & PAPASPYROPOULOS, K. (2017). Environmental, Disaster and Crisis Management Strategies: Interdisciplinarity and Synergy in Postgraduate Studies. Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, EGU2017-6915-1, 2017 http://www.geoethics.org/egu2017-eos14, http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-6915-1.pdf (ανάκτηση 5/7/2017)

E. Lekkas, E. Andreadakis, P. Nomikou, V. Antoniou, E. Kapourani, K. Papaspyropoulos (2017): Environmental, disaster and crisis management strategies: interdisciplinarity and synergy in postgraduate studies. 4th International Interdisciplinary Symposium SYRA, Ermoupolis, June 16-18, 2017. p.43-44.

Antoniou V., Nomikou P., Bardouli P., Lampridou D., Ioannou T. (2017): Assessment and exploitation of the hiking trails in Methana volcano. Abstract Book. p. 114-115 New Technologies, Hazards and Geoarchaeology, 3 November 2017, Athens, Greece.

PAPADIMITRIOU, P., TSELENTIS, G.A., VOULGARIS, N., KOUSKOUNA, V., LAGIOS, E., KASSARAS, I., KAVIRIS, G., PAVLOU, K., SAKKAS, V., MOUMOULIDOU, A., KARAKONSTANTIS, A., KAPETANIDIS, V., SAKKAS, G., KAZANTZIDOU, D., ASPIOTIS, T., FOUNTOULAKIS, I., MILLAS, C., SPINGOS, I., LEKKAS, E., ANTONIOU, V., MAVROULIS, S., SKOURTSOS E., ANDREADAKIS, E. (2017). Preliminary report on the Lesvos 12 June 2017 Mw=6.3 earthquake. Report published by EMSC, https://www.emsc-csem.org/Files/news/Earthquakes_reports/lesvos_report_nkua_v5.pdf (ανάκτηση 29/6/2017)

ΣΠΕΗ, Φ., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (2017). Ετοιμότητα σε περιπτώσεις σεισμού: Ποσοτική έρευνα σε φοιτητές του ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων. Περίληψη, SafeAthens 2017, New Technologies at the service of Civil Protection, Book of Abstracts, 28-30/7/2017.

ANTONIOU, V., MAVROULIS, S., THEOCHARIS, D., SKOURTSOS, E., LEKKAS, E. (2017). Post-fire landslide susceptibility mapping in the 2016 fire-affected areas of Chios Island (Northeastern Aegean Sea, Greece). SafeAthens 2017, New Technologies at the service of Civil Protection, Book of Abstracts, p. 6, 28-30/7/2017.

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Ν., ΚΑΡΥΔΗΣ, Π., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Σ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π., ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ, Γ.Α., ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ, Β., ΚΑΣΣΑΡΑΣ, Γ., ΚΑΒΥΡΗΣ, Γ., ΠΑΥΛΟΥ, Κ. & ΣΑΚΚΑΣ, Β. (2017). Προκαταρκτικά επιστημονικά αποτελέσματα και διαχείριση έκτακτης ανάγκης. SafeAthens 2017, SafeAthens 2017, Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, Περίληψη, 28-30/7/2017.

LEKKAS, Ε., VOULGARIS, Ν., KARYDIS, P., TSELENTIS, G-Α., SKOURTSOS, Ε., ANTONIOU, V., ANDREADAKIS, E., MAVROULIS, S., SPIROU, Ν., SPEIS, F., PAPADIMITRIOU, P., KOUSKOUNA, V., KASSARAS, G., KAVIRIS, G., PAVLOU, Κ., SAKKAS, V. & CHOULIARAS, G. (2017). Preliminary report on the 12 June 2017, Lesvos (Greece) Earthquake. Paleoseismicity.org http://paleoseismicity.org/preliminary-report-on-the-12-june-2017-lesvos-greece-earthquake/#more-8735 (ανάκτηση 5/7/2017)

ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΑΡΓΥΡΗΣ, Η. & ΧΟΛΕΒΑΣ, Κ. (2017). Επιχειρησιακός Σχεδιασμός στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: Άσκηση Εκκένωσης και Εκτίμηση Τρωτότητας με τη Χρήση Τεχνολογίας Αιχμής. SafeAthens 2017, Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας, Περίληψη, 28-30/7/2017.

MAVROULIS, S., SPYROU, N-I., ANDREADAKIS, E., ANTONIOU, V., SKOURTSOS, E., LEKKAS, E., CARYDIS, P. (2017). Damage Assessment Mapping with the use of UAS: The Case of Vrissa Settlement after the June 12, 2017 Mw 6.3 Lesvos Earthquake (Northeastern Aegean Sea). International Conference “GeoArch-Hazards: New Technologies, Hazards and Geoarchaeology, Athens, Greece.

ANTONIOU, V., MAVROULIS, S., SPYROU, N.-I., BARDOULI, P., ANDREADAKIS, E., SKOURTSOS, E., KAVYRIS, G., SAKKAS, V. (2017). Presentation and Dissemination of Scientific Information: The Case of the June 12, 2017 Mw 6.3 Lesvos Earthquake (Northeastern Aegean Sea). International Conference “GeoArch-Hazards: New Technologies, Hazards and Geoarchaeology, Athens, Greece.

KOUKOUSIOURA, O., TRIANTAPHYLLOU, M., DIMIZA, M., ANTONIOU, B. (2017). Benthic foraminiferal records of Middle-Late Holocene coastal plains in the Aegean Sea (Greece): a review. 9th International Conference on Geomorphology, ICG 2017, 6-11 November 2017, New Delhi, India, Abstracts Volume, p. 264.

MAVROULIS, S., ANDREADAKIS, E., SPYROU, N.-I., ANTONIOU, V., SKOURTSOS, E., CARYDIS, P., VOULGARIS, N., LEKKAS, E. (2018). Building damage induced by the 2017 June 12, Mw 6.3 Lesvos (North Aegean Sea, Greece) earthquake and application of the European Macroseismic Scale 1998. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-9129.

MAVROULIS, S., ANDREADAKIS, E., ANTONIOU, V., SKOURTSOS, E., LEKKAS, E. (2018). Geodynamic phenomena and ESI 2007 intensities of the 2017 June 12, Mw 6.3 Lesvos (North Aegean Sea, Greece) earthquake. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-9254.

MAVROULIS, S., ANDREADAKIS, E., ANTONIOU, V., SKOURTSOS, E., CARYDIS, P., LEKKAS, E. (2018). Factors controlling the distribution of building damage in the traditional Vrissa settlement induced by the 2017 June 12, Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean Sea, Greece) earthquake. Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-9317.

ANTONIOU, V., MAVROULIS, S., SPYROU, N.-I., BARDOULI, P., ANDREADAKIS, E., SKOURTSOS, E., KAVIRIS, G., SAKKAS, V., LEKKAS, E. (2018). Representation and dissemination of scientific information: the case of the 2017, June 12, Mw 6.3 Lesvos Earthquake (Northeastern Aegean Sea). Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-9609.

ANTONIOU, V., ANDREADAKIS, E., MAVROULIS, S., SPYROU, N.-I., SKOURTSOS, E., CARYDIS, P., LEKKAS, E. (2018). Earthquake-induced building damage assessment using Unmanned Aircraft Systems (UAS): the case of Vrissa settlement after the 2017 Lesvos earthquake (Northeastern Aegean, Greece). Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-9671.

ANTONIOU, V., MAVROULIS, S., THEOCHARIS, D., SKOURTSOS, E., VASSILAKIS, E., LEKKAS, E. (2018). Post-fire landslide susceptibility mapping in the 2016 fire-affected areas of Chios Island (Northeastern Aegean Sea, Greece). Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, EGU2018-9719.

Papadimitriou, P., Kassaras, I., Kaviris, G., Tselentis, G.-A., Voulgaris, N., Lekkas, E., Chouliaras, G., Evangelidis, C., Pavlou, K., Kapetanidis, V., Karakonstantis, A., Kazantzidou-Firtinidou, D., Fountoulakis, I., Millas, C., Spingos, I., Aspiotis, T., Moumoulidou, A., Skourtsos, E., Antoniou, V., Andreadakis, E., Mavroulis, S., Kleanthi, M. (2018). A detailed study of the 12th June 2017 MW=6.3 Lesvos earthquake. 36th General Assembly of the European Seismological Commission, 2-7 September 2018, Valletta-Malta. Book of Abstracts, ESC2018-S6-247, p. 106.

Μπαρδούλη Π., Μήτση Τ., Νομικού Π., Αντωνίου Β., Ανδρεαδάκης Ε. (2018): Συσχέτιση επίγειων μετρήσεων θερμοκρασίας του ηφαιστειακού νησιού της Νέας Καμένης με τηλεσκοπικά δεδομένα. 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ HellasGIs, 12-14 Νοεμβρίου, Αθήνα.

Nomikou Paraskevi, Konstantinos Karantzalos, Giotis Ioannidis, Michalis Sarantinos, Andreas Saer, Christos Stentoumis, Ilias Kalisperakis, Varvara Antoniou, George Pechlyvanidis, Panagiotis Tsoris, George Katopodis, Katerina Plessa, Anna Dura, Konstantina Bejelou, and Othonas Vlassopoulos (2019). VirtualDIVER: An innovative platform for virtual underwater experiences targeting the cultural and tourism industries. Geophysical Research Abstracts. Vol. 21, EGU2019-10638-1, 2019. EGU General Assembly 2019.

Varvara Antoniou, Paraskevi Nomikou, Pavlina Bardouli, Pantelia Sorotou, Fabio Luca Bonali, Lemonia Ragia, Andreas Metaxas (2019). Metaxa Mine (Santorini, Greece), a unique geosite presented via interactive Story Maps approach. Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-7814, 2019.

F.L. Bonali, E. Russo, A. Savini, F. Marchese, L. Fallati, P. Nomikou, V. Antoniou, K. Drymoni, B. Di Mauro, R. Colombo, R. Garzonio, F. Vitello (2019). Learning from the EGU 2018 Public Engagement grant “Shaping geological 3D virtual field-surveys for overcoming motor disabilities”. Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-8118, 2019 EGU General Assembly 2019.

Stelios Lozios, Konstantinos Soukis, Daniel Stockli, Varvara Antoniou, Christina Stouraiti (2019). Structural study and Miocene exhumation of the Cycladic Blueschist Unit rocks of Northeast Attica (Greece). Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-15537, 2019 EGU General Assembly 2019.

Nafsika-Ioanna Spyrou, Emmanouil Andreadakis, Michalis Diakakis, Spyridon Mavroulis, Varvara Antoniou (2019). Upgrading FieldWork in Disaster Mapping with the Use of Unmanned. Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-17662, 2019 EGU General Assembly 2019.
Aircraft Systems.

Emmanuel Vassilakis, Georgios-Pavlos Farangitakis, Anastasia Christopoulou, Varvara Antoniou, Margarita Arianoutsou (2019). Assessment of different methods for the quantification of soil erosion risk after fire: a case study from Geraneia Mt., central Greece. Geophysical Research Abstracts Vol. 21, EGU2019-7561, 2019 EGU General Assembly 2019.

V. Antoniou, P. Nomikou, K. Papaspyropoulos, O. Vlasopoulos, E. Zafeirakopoulou, P. Bardouli, E. Chrysopoulou (2019). Geo-biodiversity and Cultural Environment of the regions surrounding the Corinth Gulf (Greece). Regional Conference on Geomorphology, Focal Theme: Geomorphology of Climatically and Tectonically Sensitive Areas, UNESCO Global Geoparks: geoheritage assessment and management – geo-tourism development, Abstract book, p.256, Athens 2019.

ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

2012

  • Field trip in Marathon National Park, Schinias (24/10/2012) στα πλαίσια του “Studying the Environment – Protection and Management” training school, του INTERREG MED 2Bparks “Creative sustainable management, territorial compatible marketing and environmental education To Be Parks” European Project.

2016-2017

  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «SantoProtect», Σαντορίνη 12-15/5/2016. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων».
  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών», Ρόδος 7-12/10/2016. Απολογιστική Έκθεση, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων».

2017-2018

  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «SantoProtect», Σαντορίνη 7-11/6/2017. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων».
  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών», Ρόδος 6-11/10/2017. Απολογιστική Έκθεση, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων»

2018-2019

  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «SantoProtect», Σαντορίνη 24-28/5/2018. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων».
  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «Διαχείριση Θυμάτων Καταστροφών», Ρόδος 9-14/10/2018. Απολογιστική Έκθεση, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων»

2019-2020

  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «SantoProtect», Σαντορίνη 24-28/5/2018. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων».
  • Εντατικό Εφαρμοσμένο Σεμινάριο Πεδίου «RhodesProtect», Ρόδος 14-18/11/2019. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών, Κρίσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (1991). Συμβολή στη Γεωλογική δομή της Δ. Θεσσαλίας με βάση την επεξεργασία αερομαγνητικών δεδομένων. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας, 49σελ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (2000). Οι Γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες του Λεκανοπεδίου Αθηνών με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδακτορική Διατριβή, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 278σ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. (2016). Ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών – διαδραστικών εφαρμογών μέσω WebGIS, για την επεξεργασία και χαρτογραφική απεικόνιση γεωπεριβαλλοντικών πληροφοριών και δεδομένων υπαίθρου σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την πρόληψη
και διαχείριση φυσικών καταστροφών, Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ σε συνεργασία με Τμήμα
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, 138σελ.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

MIGIROS, G. & ANTONIOU, V. (1993): Geological Maps with the use of G.I.S. (Arc/Info). 8th European Arc/Info User Conference, Poster.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β. & ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ. (2000). Γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες Λεκανοπεδίου Αθηνών με χρήση G.I.S. 10η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών των ΓΠΣ (GIS) ArcGIS (ArcInfo-ArcView).

ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ, Ν., ΜΙΓΚΙΡΟΣ, Γ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β., ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ, Α & ΚΑΥΚΑΛΑ, Ε. (2002). Σχεδίαση βάσης για τη διαχείριση χωρικών δεδομένων ενεργών ρηγμάτων. 12η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών G.I.S. ArcInfo-ArcView.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΒΑΡ., ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Ε., ΝΑΣΤΟΣ, Π., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Κ., ΔΕΛΗΠΕΤΡΟΥ, Π., ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Μ., ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ, Χ., ΔΙΛΑΛΟΣ, Σ., ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Σ. (2016). Διάχυση των επιστημονικών δεδομένων μέσω Story Maps και WebGIS: η περίπτωση
της προστατευόμενης περιοχής των εποχιακών λιμνίων του Καλλιδρόμου”. 14η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών G.I.S.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Β., ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ, Σ., ΣΠΥΡΟΥ, Ν., ΜΠΑΡΔΟΥΛΗ, Π., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Ε., ΣΚΟΥΡΤΣΟΣ, Ε., ΚΑΒΙΡΗΣ, Γ., ΣΑΚΚΑΣ, Β. (2018). Απεικόνιση και διάχυση επιστημονικών πληροφοριών: Η περίπτωση του σεισμού της 12ης Ιουνίου 2017 στη Λέσβο (ΒΑ Αιγαίο).
26η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS, 10-11 Μαΐου 2018, Αθήνα, ESRI & Marathon Data Systems.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

LEKKAS, E. (2001). – The Athens earthquake (7 September 1999): Intensity distribution and controlling factors. Engineering Geology, Elsevier, 59, 297-311. (Διδακτορική διατριβή)

RITSOS, A., MIGIROS, G., KOLLIOS, A. & KOLOVARIS, E. (2005). Evaluation of pressuremeter tests performed within the formations of the Athens basin. 50ans de pressiometres, Vol. 1, Gambin, Magnan et Mestat (ed.), Presses de l’ ENPC/LCPC,
Paris.

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ Ε., ΧΑΛΚΙΑΣ Χ., ΛΙΟΝΗΣ Μ., ΛΙΟΝΗ Α., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Γ. & ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. (2005). Διαχείριση και ενίσχυση υδατικού δυναμικού πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης». 7o
Πανελλήνιο Υδρογεωλογικό Συνέδριο, Τόμος Ι, 419-428, Athens.(Δ8)

ΜΑΡΟΥΚΙΑΝ Χ., ΤΣΕΡΜΕΓΚΑ Ε., ΓΑΚΗ-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. & ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ Ε. (2005).Ο ρόλος των μορφομετρικών παραμέτρων και των ανθρωπογενών επεμβάσεων στην εκδήλωση πλημμυρών στον κάτω ρου του Κηφισού ποταμού (Λεκανοπέδιο Aττικής). 7o Πανελλήνιο
Υδρογεωλογικό Συνέδριο, Τόμος Ι, 289-299, Αθήνα. (Δ8).

ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ, Χ. & ΣΚΕΝΤΟΣ Α. (2005). Γεωμορφολογική ανάλυση της υδρογραφικής λεκάνης απορροής του Κηφισού ποταμού και ανθρώπινες επεμβάσεις. Πτυχιακή εργασία, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Διδακτορική Διατριβή).

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σχολή Θετικών Επιστημών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
Αθήνα 157 84

+30 210 727 4223
vantoniou@geol.uoa.gr

Δρ. Βαρβάρα Αντωνίου

Γεωπεριβάλλον | Φυσικές Καταστροφές | GIS