ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Από το 1989-1992 εργάστηκε στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Το ίδιο διάστημα παρέδιδε και ιδιαίτερα μαθήματα φυσικής, χημείας, μαθηματικών και αγγλικών σε παιδιά γυμνασίου και λυκείου.

Από το 1991-2001 παρείχε γραμματειακή υποστήριξη ως συνεργάτης του Δρ. ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑ, Αναπλ. Καθηγητή του Τομέα Δυναμικής – Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1991 έως σήμερα συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα του Τομέα Δυναμικής – Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1992-2009 συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας – Γεωλογίας του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1993-2000, διάστημα εκπόνησης της Διδακτορικής της Διατριβής, ανέλαβε επικουρικό διδακτικό έργο στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τις 24 Δεκεμβρίου του 2001 μέχρι σήμερα εργάζεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ειδικότητα ΠΕ Γεωλόγος στον Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το ίδιο διάστημα παρέχει επικουρικό έργο στα εργαστήρια των μαθημάτων του Τομέα τόσο σε προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Από τις 16 Φεβρουαρίου 2010 έως 31 Αυγούστου 2010 εργάστηκε με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, για τη διδασκαλία του μαθήματος «Γεωλογική και Γεωπεριβαλλοντική Χαρτογράφηση» στους φοιτητές του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Από τις 11 Φεβρουαρίου 2011 έως σήμερα μετέχει στην ομάδα εργασίας που ενημερώνει τον ιστότοπο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Το Μάρτιο – Απρίλιο επισκέφτηκε το Πανεπιστήμιο του Rhode Island, όπου συμμετείχε σε σεμινάρια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών καθώς και σε συναντήσεις με το GIS-προσωπικό του Department of Natural Resources Science – Coastal Institute.

background-vert
background-vert
background-vert
background-vert

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

To 1993, πραγματοποίησε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε θέματα Πληροφορικής και Χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, συνολικής διάρκειας 100 ωρών στα πλαίσια επιδοτούμενου από την Ε.Ο.Κ. Σεμιναρίου, με θέμα ″Κατάρτιση
συμβούλων για τη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος″.

Το 1995, πραγματοποίησε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε θέματα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, συνολικής διάρκειας 10 ωρών στα πλαίσια επιδοτούμενου από την Ε.Ο.Κ. Σεμιναρίου, με θέμα ″Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης για γεωτεχνικούς″.

Πραγματοποίησε θεωρητική και πρακτική διδασκαλία σε θέματα λειτουργίας Η/Υ (DOS, Windows), επεξεργασίας κειμένων καθώς και στατιστικών πακέτων (Microsoft Word, Excel) στα πλαίσια σεμιναρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Stacor Ford.

Από τις 24 Δεκεμβρίου του 2001 έως το Μάϊο του 2015 παρέχω επικουρικό έργο στα εργαστήρια των προπτυχιακών μαθημάτων «Εισαγωγή στη Γεωλογία», «Τεκτονική Γεωλογία», «Γεωλογία Ελλάδας», «Εισαγωγή στη Γεωλογία Περιβάλλοντος», «Γεωλογική
και Γεωπεριβαλλοντική Χαρτογράφηση» (διδασκαλία στη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων) του Τομέα Δυναμικής, Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Το χρονικό διάστημα 2009-2012 δίδαξε στο μάθημα «Στοιχεία Γεωλογίας» του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών».

Το χρονικό διάστημα 2011-2013 δίδαξε στα μαθήματα «Γεωπληροφορική και ανάλυση δεδομένων» και «Εφαρμογές ΓΣΠ στην πρόληψη – διαχείριση φυσικών καταστροφών» του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση
Φυσικών Καταστροφών».

Το χρονικό διάστημα 2011-2012 δίδαξε στο μάθημα «Τεκτονικοί χάρτες και GIS» του Μεταπτυχιακού προγράμματος Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.

Το χρονικό διάστημα 2011-2013 δίδαξα στο μάθημα «GIS και Τηλεπισκόπηση» του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ωκεανογραφίας και Διαχείρισης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Το 2007-2011 δίδαξε συνολικά τριάντα (30) ώρες κάθε έτος (τέσσερις (4) ώρες θεωρίας εβδομαδιαίως επί τρεις εβδομάδες και έξι (6) ώρες εργαστηρίων εβδομαδιαίως επί τρεις εβδομάδες), στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής «Νέες Τεχνολογίες
Πληροφοριών για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής» της 2ης Διδακτικής Περιόδου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία», στον κλάδο
Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος για το Σχεδιασμό Έργων Υποδομής.

Το Μάϊο 2012 δίδαξε “Modeling for Runoff erosion” για δύο μέρες (30/4 και 2/5) στο «Runoff Erosion Erasmus Intensive Programme” που έλαβε χώρα στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (22/4-5/5/2012) runofferosion.geol.uoa.gr .

Τον Οκτώβριο 2012 δίδαξα “Μobile GIS” για μία μέρα (24/10) στο “Studying the Environment – Protection and Management” training school (23-24/10/2012), που έλαβε χώρα στα πλαίσια του INTERREG MED 2Bparks “Creative sustainable management,
territorial compatible marketing and environmental education To Be Parks” European Project. www.2bparks.org.

Το 2012, δίδαξε “Φυσικές καταστροφές και διαχείριση κρίσεων στην υγεία με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών” για μία μέρα (24/11) για το μάθημα “Φυσικές Καταστροφές” του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών “Διαχείριση κρίσεων, μαζικών καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων”.

Το Μάϊο 2013 δίδαξε “Modeling: Introduction to GIS – functionalities that will be used later for Runoff erosion modeling” (15/4) και “Modeling for Runoff erosion” (22-23/4) στο “Runoff Erosion Erasmus Intensive Programme” που έλαβε
χώρα στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (14/4-27/4/2013) runofferosion.geol.uoa.gr .

Από το 2013 μέχρι το Ιούνιο 2014 παρέχει επικουρικό έργο στο εργαστήριο του προπτυχιακού μαθήματος «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπισης».

Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, της έχει ανατεθεί διδασκαλία στα προπτυχιακά μαθήματα «Εισαγωγή στη Γεωλογία», «Γεωλογία Περιβάλλοντος», «Τεχνική Γεωλογία», «Χαρτογράφηση – Άσκηση Υπαίθρου», «Φυσικές Καταστροφές», «Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπισης».

Από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι σήμερα, της έχει ανατεθεί αυτοδύναμη διδασκαλία στα μεταπτυχιακά μαθήματα «Διαχείριση Περιβάλλοντος», «Τεχνικές Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος», «Ανθρωπογενές Περιβάλλον», «Τεχνολογίες Αιχμής:
Εργαλεία Έρευνας και Διαχείρισης»

Erasmus 3DTelc: Bringing the 3D World into the Classroom: a New Approach to Teaching Learning and Communicating the Science of Geohazards in the Terrestrial and Marine Envrionments

Disseminate Scientific Data (Portsmouth)

UAV and ROV Data Collection (Fabio Bonali, Varvara Antoniou, Paraskevi Nomikou) and Real Time Vector Data Collection (Santorini)

UAV Data Processing-onshore/offshore Workflows-Unity (Santorini)

Practical activity using ArcGIS Online-Story Map of Mavromatis Mine

Oia-Exercise of volcanic hazard (possible eruption)-Workforce (Santorini)

Processing of the collected drone data and offshore data; creation of 3D environments (Catania)

Data collection in VR and GIS environment (Catania)

Exercises on various geohazards using VR and GIS (Catania)

Interactive story map of field and virtual excursions (Catania)

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Καλαματιανού-Δημητροπούλου Ε. (2017). Ψηφιοποίηση και ενοποίηση γεωλογικών σχηματισμών ενοτήτων Παξών, Ιόνιας, Γαβρόβου-Τριπόλεως, Μάνης και Άρνας. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 55σ..

Μακρής, Ε. (2017). Εφαρμογή της Οδηγίας INSPIRE στην παραγωγή ψηφιακών γεωλογικών χαρτών. Μελέτη περίπτωσης: Γεωλογικό Φύλλο Χάρτη «Άργος» 1:50.000. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 40σ..

Παναγοπούλου Α. (2017). Ρηξιγενής ιστός, κατολισθητικά φαινόμενα και χρήση Σ.Γ.Π. για την επιλογή θέσεων γεωλογικής καταλληλότητας. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 90σ..

Τουρλακίδης Χ.-Α. (2017). Ψηφιοποίηση και ενοποίηση γεωλογικών σχηματισμών ενοτήτων Πίνδου, Παρνασσού, Βαρδουσίων, Κόζιακα, Βοιωτίας και Θυμιάματος. Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 48σ..

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Καπρής, Ι. (2017). Επικαιροποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διαχείρισης απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Υ. Δ.Ε. Κερατέας στη θέση Φοβόλες και χωροθέτηση αυτού με χρήση G.I.S. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων, Καταστροφών και Περιβάλλοντος,
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Sp. Publ. No 2017021.

Κολοκάθης, Ν. (2017). Χρήση προγραμματιστικών εργαλείων για την διαδικτυακή επεξεργασία – απεικόνιση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο με σκοπό τη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Κρίσεων, Καταστροφών και
Περιβάλλοντος, Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων. Sp. Publ. No 2017036.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Γεωφυσικές διασκοπήσεις για τον εντοπισμό του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή της Τρίπολης. Διδακτορική Διατριβή Ι. Αλεξόπουλου (1989).

Τεκτονική ανάλυση μεταμορφωμένων σχηματισμών Βορειοανατολικής Αττικής. Διδακτορική Διατριβή Σ. Λόζιου (1993).

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

80 Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας & 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology «Νερό και Περιβάλλον», 2008 (μέλος οργανωτικής επιτροπής).

Runoff Erosion Erasmus Intensive Programme (14/4-27/4/2013) (μέλος επιστημονικής επιτροπής).

Training School of Samos and adjacent islands of the Aegean Sea: Geological Setting, Mineral Resources & Ancient Works (26-30/8/2013) (μέλος οργανωτικής επιτροπής).

ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

1992 Μέλος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

1992 Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

background-vert
background-vert
background-vert

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (Αθήνα, 1988).

«Συμπόσιο της Νεοτεκτονικής» του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (Αθήνα, 1989).

Α΄ Επιστημονικό Γεωφυσικό Συνέδριο, Σύλλογος Γεωφυσικών Ελλάδας (Αθήνα 1989).

4th International Symposium and Workshop on Regional Crustal Stability and Geological Hazards, International Geological Correlation Programme (I.G.C.P.) 250 (Αθήνα – Καλαμάτα, 1989). Συνεισέφερα στην οργάνωση και παρείχα γραμματειακή
υποστήριξη, κλπ.

5ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη 1990). Βοήθησα στην οικονομική ενημέρωση των καταστάσεων των μελών της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Η/Υ).

Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας στη Ξάνθη και εργασίες υπαίθρου στη Β. Ελλάδα (Ξάνθη, 1991).

Συμπόσιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, για την ανάπτυξη και συνεισφορά της Γεωλογίας στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές της (Αθήνα, 1992).

Ημερίδα για το υδατικό πρόβλημα της Αττικής, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Αθήνα, 1992).

6ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (με έμφαση στη γεωλογία του Αιγαίου) (Αθήνα, 1992). Μετείχα στην οργάνωση του Συνεδρίου και στις εργασίες υπαίθρου που έγιναν στα πλαίσια του Συνεδρίου και συγκεκριμένα του Ι.G.C.P. 276,
στη Χίο-Λέσβο.

4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλίας με θέμα “Ανάπτυξη αγροτικού τομέα και προγραμματισμός αναγκαίων μεγάλων έργων” (Καρδίτσα, 1992).

EUG VII, Επιστημονικό Συνέδριο της European Union of Geosciences (Strasbourg, 1993).

Ειδική Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Τεκτονικής της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με θέμα “Τεκτονική Κυανοσχιστολίθων”. Μετείχα στην οργάνωση της Συνεδρίας καθώς και στις εργασίες υπαίθρου που έγιναν στα πλαίσιά της (Αμπελάκια
Νομού Λαρίσης, 1993).

8th European Arc/Info User Conference (Αθήνα, 1993).

2η Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με θέμα τη Γεωλογία του Λαυρίου (Λαύριο, 1993).

Επιστημονικό διήμερο της Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας με θέμα “Γεωλογία Σηράγγων και υπογείων έργων. Εμπειρίες από τον Ελληνικό χώρο” (Αθήνα, 1994).

7ο Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (με έμφαση στη γεωλογία της Μακεδονίας και Θράκης) (θεσσαλονίκη, 1994). Μετείχα στις εργασίες υπαίθρου που έγιναν στα πλαίσια του Συνεδρίου και συγκεκριμένα στην Προσυνεδραική εκδρομή “Ολύμπου
– Βούρινου”.

4ο Συνέδριο Ελλήνων Χρηστών του ARC/INFO (Αθήνα, 1995).

2ο Εθνικό Συνέδριο με θέμα ″Ολοκληρωμένες επεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου από τις πλημμύρες″ της ΕΕΔΥΠ, του ΕΜΠ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΕΥΔΑΠ (Αθήνα, 1995).

EUG VIII, Επιστημονικό Συνέδριο της European Union of Geosciences (Strasbourg, 1995).

4ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (1995).

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής (Πάτρα, 1997).

Engineering Geology and the Environment (IAEG) (Αθήνα, 1997).

10η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών των ΓΣΠ (GIS) ArcGIS (ArcInfo-ArcView).

5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (Αθήνα, 1999)

6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 2002).

12η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών των ΓΣΠ (GIS) ArcGIS (ArcInfo-ArcView) (Αθήνα, 2002).

10ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (Θεσσαλονίκη, 2004).

80 Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο της Ελλάδας & 3rd MEM Workshop on Fissured Rocks Hydrology «Νερό και Περιβάλλον» (Αθήνα, 2008).

10th International Congress of the Hellenic Geographical Society (Thessaloniki, 2014).

14η Συνάντηση Ελλήνων Χρηστών των ΓΣΠ (GIS) ArcGIS (Αθήνα, 2016).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ GIS

2015-2016

Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. 20/2/2016, 19/3/2016, 16/6/2016

2016-2017

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): ArcGIS ver. 10.0 στη διαχείριση φυσικών καταστροφών και κρίσεων. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων. 13/11/2016, 11/12/2016

2016-2017

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): ArcGIS ver. 10.0 στη διαχείριση του περιβάλλοντος. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων. 12/11/2016

2017-2018

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): ArcGIS ver. 10.0 στη διαχείριση φυσικών καταστροφών και κρίσεων. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων. 26/11/2017, 17/12/2017

2017-2018

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): ArcGIS ver. 10.0 στη διαχείριση του περιβάλλοντος. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων. 25/11/2017, 16/12/2017

2018-2019

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): ArcGIS ver. 10.0 στη διαχείριση φυσικών καταστροφών και κρίσεων. Μέρος Α και Β. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων. 13/1/2019, 24/2/2019

2018-2019

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS): ArcGIS ver. 10.0 στη διαχείριση του περιβάλλοντος. Μέρος Α και Β. ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων. 6-7/4/2019


2019-2020

Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών. 22/12/2019, 12/1/2020
2019-2020: Εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη διαχείριση φυσικών καταστροφών, κρίσεων και περιβάλλοντος. 4-5/4/2020

2018-2019
ΠΜΣ ”ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΡΟΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ” Στα πλαίσια του μαθήματος “Η πληροφορική στη μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας”

  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: γενικές αρχές, τύποι δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων, θεματική χαρτογραφία, 14/1/2019
  • Συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και Διάχυση επιστημονικών δεδομένων με χρήση εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, 21/1/2019

2019-2020
ΠΜΣ ”ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΡΟΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ” Στα πλαίσια του μαθήματος “Η πληροφορική στη μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας”

  • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών: γενικές αρχές, τύποι δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων, θεματική χαρτογραφία, 13/1/2020
  • Συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και Διάχυση επιστημονικών δεδομένων με χρήση εφαρμογών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, 16/1/2020
background-vert

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σχολή Θετικών Επιστημών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
Αθήνα 157 84

+30 210 727 4223
vantoniou@geol.uoa.gr

Δρ. Βαρβάρα Αντωνίου

Γεωπεριβάλλον | Φυσικές Καταστροφές | GIS